Skip NavigationFlash Player(free)

大加耶还继续。充满古代国家大加耶气息的历史的现场


专题展馆

专题展馆以每年设定一到两次关于大加耶及高灵和相关特定主题的专题展览,是带给博物馆一变化 的展览空间。

大加耶和六个伽倻
  • 大加耶和六个伽倻
  • 大加耶和六个伽倻
  • 大加耶和六个伽倻

陶器讲述的陈年旧事 - 大加耶和六个伽倻

大加耶博物馆的专题展馆内有一小厢房,汇集了七伽倻的陶器,同时也招待了新罗和百济的陶器。

显耀喇叭状匀称规整圈足的高灵大加耶,邀请了口缘外翻好象努着嘴表示欢喜的金海金官和长长三角孔的帅气固城小伽倻,以及在腿部刻有火花图案的咸安阿罗。
除了它们还有身为伽倻却和新罗更亲近的隔江对岸的昌宁非火、邻村星州的星山以及远方北边尚州的古宁也如约而至。
原本与伽倻交情深厚的百济扶余玲珑的三足而立三足鼎、只会和伽倻无休止争吵的新罗庆州的用吊件装扮的璎珞也应邀而至。今后一年对它们而言都将会留下宝贵的回忆。

01. 新罗百济的陶器

新罗陶器

新罗(璎珞)

璎珞 直线美和华丽的装饰
新罗陶器和曲线型的伽倻陶器有所不同,讲求直线型和装饰性。
百济陶器

百济(三足鼎)

三足鼎 实用性和国际性
百济的长颈壶或三足鼎陶器和中国的非常相似,说明百济文化的国际性。

02. 七伽倻的陶器们

大加耶陶器

大加耶(高灵)

大加耶 曲线美和稳定感
大加耶的陶豆腹部扁平、喇叭形高圈足上下均匀穿有长方形孔。
金官伽倻陶器

金官伽倻(金海)

金官伽倻 金官伽倻的陶豆口缘外翻,圈足部无孔。
阿罗伽倻陶器

阿罗伽倻(咸安)

阿罗伽倻 阿罗伽倻的陶豆盘浅,圈足部逐渐开始流行了火花图案状孔。
小伽倻陶器

小伽倻(固城)

小伽倻 小伽倻的陶豆在圈足部有长三角形状孔,下面还圈有较粗带子。
非火伽倻陶器

非火伽倻(昌宁)

非火伽倻 非火伽倻的有盖陶器或为带孔圆筒状或圈足较短倒贴状,盖子上方有俑状纹路。
星山伽倻陶器

星山伽倻(星州)

星山伽倻 星山伽倻的陶豆盘深且有图案,圈足上下交错穿有四方孔,类似新罗陶豆。
古宁伽倻陶器

古宁伽倻(尚州)

古宁伽倻 古宁伽倻的陶豆上下交错有孔,圈足直线形散开,类似新罗陶豆。
Print Top